Náučný chodník v obci Oborín

Dedinku Oborín nájdeme na juhovýchodnom Slovensku v povodí riek Latorica a Laborec. Náučný chodník s drevenými mostíkmi vedúcimi ponad vodu vybudovali na mŕtvom ramene Laborca.

Náučný chodník v obci Oborín  Náučný chodník v obci Oborín

Náučný chodník v obci Oborín ma previedol vodným prostredím a zoznámil s mokraďou, močiarom a mŕtvym ramenom rieky Laborec. Územie mokrade je trvalo alebo sezónne zaplavené vodou, preto sa tu v letnom období dobre darí komárom. Odporúčam vziať si so sebou overený repelent. Na náučných tabuliach sa dozvedám aké rastliny a živočíchy  sa nachádzajú na území chránenej krajinnej oblasti Latorica (CHKO Latorica). Po prejdení mostíkmi sa dostanem k rozhľadni, ktorá je na lúke. Slúži na  pozorovanie okolitej prírody a vtáctva a tu som si urobil aj malú prestávku.

Náučný chodník v obci Oborín  Náučný chodník v obci Oborín

Náučný chodník má dĺžku 3km, z toho 600m tvoria drevené chodníky.
Náučný chodník je súčasťou „Vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch“.