Všeobecné podmienky portálu

Chcete ukázať ostatným vaše zábery z výletu po Slovensku?

Na portáli KAMTERAZ.SK sa môžete prezentovať.

Pochváľte sa originálnymi fotografiami/videom/článkom. Ak už ale boli zverejnené na iných weboch dbajte, aby sprievodný text k danej fotografii alebo videu bol originálny.

Záleží nám na tom preto, aby sme sa vyhli duplicite a tak udržali kvalitu obsahu.

Email, ktorý používateľ poskytne vyplnením registrácie, slúži na komunikáciu medzi portálom a používateľom.  Môžu byť naň zasielané informácie v podobe newslettra, o ktorých si myslíme, že by mohli byť pre vás zaujímavé.

Prevádzkovateľ nebude osobné dáta užívateľa predávať, rozširovať, ani nebudú poskytnuté inému subjektu.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PORTÁLU

Každý, kto akýmkoľvek spôsobom používa portál KAMTERAZ.SK, je zaviazaný týmito všeobecnými podmienkami používania.

 

PRÁVA A POVINNOSTI

1. Na portáli KAMTERAZ.SK je užívateľ povinný správať sa slušne a zachovať všeobecne uznávaných morálnych pravidiel a platného právneho poriadku SR.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať alebo nezverejniť akýkoľvek obsah bez predchádzajúceho varovania.

3. Prevádzkovateľ má právo zverejniť iba príspevky s dostatočnou kvalitou a primeranou výpovednou hodnotou.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všeobecné podmienky užívania portálu KAMTERAZ.SK.

5. Pridané fotografie užívateľom môžu byť uverejnené na inom portály iba pod podmienkou uverejnenia mena autora fotografie bez nároku na honorár a s odkazom na portál KAMTERAZ.SK.

6. Je zakázané odosielať príspevky s erotickým obsahom, používať vulgarizmy, urážky, slovné spojenia, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.                                                               
Ďalej je zakázané nahrávať vírusy a iné škodlivé kódy.

7. Užívateľ nesmie nijak poškodzovať prevádzkovateľa ani jeho dobré meno.

8. Obchádzanie vyššie uvedených zákazov je zakázané.

 

NÁROK NA AUTORSKÚ ODMENU

Každý, kto sa rozhodne prispieť svojím článkom/fotografiami/videom, preberá zodpovednosť za svoje príspevky a dobrovoľne súhlasí, že nebude užívať služby na portáli KAMTERAZ.SK na účely v rozpore s právnym poriadkom SR.

Užívateľ, ktorý sa rozhodne pridať príspevok na portáli KAMTERAZ.SK, nemá nárok na žiadnu autorskú odmenu.

 

OBSAH VÁŠHO PRÍSPEVKU

Prevádzkovateľ portálu KAMTERAZ.SK nezodpovedá za obsah, ktorý bude zverejnený na fotografiách / podujatiach / videu alebo v článkoch. Taktiež prevádzkovateľ nezodpovedá ani za príspevky v komentároch a vo fóre.

Samotný užívateľ je sám zodpovedný za obsah fotografií/videa/článkov/podujatí.

 

AUTORSKÉ PRÁVA


Prevádzkovateľ  portálu KAMTERAZ.SK si vyhradzuje právo odoprieť prístup ku kontu používateľom, ktorí prostredníctvom tohto portálu opakovane zverejňujú materiály porušujúce autorské práva.

Ak sa preukáže porušenie autorských práv, budú takéto materiály okamžite zmazané.

V takomto prípade sám užívateľ nesie prípadnú občiansko-právnu, trestno-právnu, administratívno-právnu zodpovednosť.

Za obsah akýchkoľvek materiálov poskytnutých používateľmi, prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť.
 

PRIDÁVANIE OBSAHU NA PORTÁL


Do registračného formulára treba uviesť pravdivé údaje a zaregistrovaním sa používateľ potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé.

V prípade nepravdivých údajoch môže prevádzkovateľ zrušiť účet bez varovania.

Registrovať sa je umožnené iba súkromným osobám pod svojím menom.

Registrovanie sa pod firmou/ organizáciou a následne pridávanie príspevku sa považuje za skrytú reklamu a takýto príspevok zverejnený nebude.
 

PROPAGÁCIA

Užívateľ súhlasí, že prevádzkovateľ môže použiť jeho osobné údaje, fotografie, audiovizuálny záznam alebo článok v spojitosti s propagáciou portálu KAMTERAZ.SK.

Užívateľ súhlasí, že mu prevádzkovateľom môžu byť zaslané propagačné informácie.

 

KOMERČNÉ ODKAZY

Za reklamu sú považované komerčné odkazy, články propagujúce ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie, PR články, cestovné agentúry a podobne.

Príspevok s reklamným odkazom je možné zverejniť po vzájomnej dohode

 /píšte na info@kamteraz.sk

Ak budete ignorovať dané podmienky, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia zmazať akýkoľvek obsah so skrytou alebo viditeľnou reklamou.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ je oprávnený previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu.

Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho súhlasu.

Na základe Všeobecných podmienok používania vzniká medzi užívateľom a prevádzkovateľom zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

Užívateľ a prevádzkovateľ portálu KAMTERAZ.SK súhlasia s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@kamteraz.sk.